Vedtægter

Vedtægterne kan læses nedenfor eller i Word. Vedtægter FrederikssundsmotorvejNu

Vedtægter

 • 1 NAVN OG HJEMSTED

Stk 1. Foreningens navn er: “Borgerforeningen FrederikssundsmotorvejNu!”.

 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederikssund og Egedal kommuner med adresse hos formanden.

 

 • 2 FORMÅL

Stk. 1: Gennem lovlige aktiviteter at promovere og fremskynde etablering af den tredje etape af Frederikssundsmotorvejen, således som den er beskrevet i: “Lov om anlæg af Frederikssundmotorvejen[1] mellem Motorring 4 og Frederikssund  af 27. december 2009″.

 

Stk. 2: Foreningen er tværpolitisk og ikke tilknyttet noget bestemt politisk parti.

 

 • 3 MÅLGRUPPE

Stk. 1. Målgruppen for foreningens aktiviteter er de aktuelle politiske beslutningstagere i Folketinget, meningsdannere, borgere samt øvrige interessenter, der skønnes at kunne understøtte foreningens formål.

 

Stk. 2. Foreningens arbejde og aktiviteter er af ikke-kommerciel karakter.

 

Stk. 3. Foreningen arbejder bl.a. med følgende frivillige aktiviteter:

 • Information via foreningens Facebook side ”Frederikssundsmotorvejen”
 • Samarbejde med landspolitikere, lokale politikere, erhvervsforeninger og andre
 • Udarbejdelse af artikler til fysiske og digitale medier, for at sætte fokus på formålet
 • Løbende breve , information og invitation til de politiske trafikordførere på tværs af partier
 • Deltagelse i debatter, besøg og interviews o.lign. forbindelse med mediedækning af behovet for etablering af Frederikssundsmotorvejen
 • Anden opmærksomhedsskabende aktivitet
 • Synliggørelse af foreningen i forhold til at få flest mulig antal medlemmer

 

 • 4 MEDLEMMER

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver myndig person,  der har betalt kontingent samt ønsker at støtte foreningen og dens formål.

 

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen med underskrift på en tegningsliste eller indmeldelsesblanket. Stemmeberettiget medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for regnskabsåret.

 

Stk. 3. Medlemmer med stemmeret betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår og skal betales senest ved indgangen til generalforsamlingen. I forbindelse med den stiftende generalforsamling opkræves kontingent før generalforsamlingen og godkendes efterfølgende. Såfremt generalforsamlingen vedtager kontingent af en anden størrelse, tilbagebetales/opkræves differencen.

 

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens kasserer med virkning fra udgangen af regnskabsåret.

 

Stk. 5. Bestyrelsen kan nægte optagelse af eller udelukke medlemmer, der ikke har betalt kontingent eller modarbejder foreningen eller dennes formål. Medlemmer, der udelukkes, har ret til at få afgørelsen indanket for generalforsamlingen.

 

 • 5 GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens kontingentbetalende medlemmer.

 

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes af bestyrelsen senest 14 dage før afholdelsen via foreningens hjemmeside, facebook, pr. e-mail til registrerede medlemmer samt evt. via andre elektroniske medier.

 

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 5. Godkendelse af regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget for det kommende år.
 8. Valg til bestyrelse samt suppleanter, valg af revisorer og revisorsuppleanter.
 9. Diskussion af indkomne forslag
 10. Eventuelt

 

Stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 6. Den endelige dagsorden vedlagt eventuelle bilag skal være tilgængelige for foreningens medlemmer via foreningens hjemmeside  senest 7 dage før generalforsamlingens  afholdelse.

 

Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Denne kan i særlige tilfælde være et medlem af bestyrelsen.

 

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med almindeligt stemmeflertal (een over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én stemmeberettiget mødedeltager.

 

Stk.9. Formandsvalg gælder for 2 år. Bestyrelses- og revisorvalg gælder for 2 år ad gangen. Se dog også stk. 11.

 

Stk.10. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2 årig periode, således at 4 subsidiært 5 af bestyrelsens medlemmer/suppleanter er på valg det ene år og de øvrige er på valg det efterfølgende år. En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. Ved den stiftende generalforsamling vil de 4 bestyrelsesmedlemmers valg gælde for 2 år og de resterendes gælde for 1 år. Ved bestyrelsens konstituering vil formandens periode være på 2 år.

 

Stk. 11. For revisor samt revisorsuppleant samt evt. andre tillidsposter gælder valg for 1 år.

 

Stk. 12. Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger dette.

 

 

 

 

 • 6 FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 8 medlemmer. Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer.

 

Stk. 2. Der vælges desuden 1 revisor samt 1 revisorsuppleant og 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 3. Senest 7 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær samt eventuelt et forretningsudvalg.

 

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

 

Stk. 5. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker normalt skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

 

Stk. 6. Der afholdes normalt mindst 4 bestyrelsesmøder om året, og der skal foreligge bestyrelsesgodkendte referater.

 

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer – herunder formand eller næstformand – er til stede.

 

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

 

Stk. 9. Foreningen vil primært arbejde med elektroniske kommunikationsmidler.

 

Stk. 10. Udadtil tegnes foreningen af bestyrelsen ved formanden, næstformanden eller en af bestyrelsen udpeget talsmand.

 

 

 • 7 ØKONOMI, KONTINGENT, REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret og fremlægges på førstkommende generalforsamling.

 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. Det daglige regnskab, herunder medlemsadministration forestås af foreningens kasserer.

 

Stk.3. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

Stk. 4. Foreningen opkræver et medlemskontingent, hvis størrelse godkendes af generalforsamlingen. Derudover dannes foreningens indtægter ved overskud fra aktiviteter samt offentlige eller private tilskud/bidrag.

 

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for, at bidrag anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, samt evt. retningslinjer, der udstikkes af tilskudsgiveren. For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser.

 

Stk. 6. Bestyrelsens godkendte beretning og regnskab skal, såfremt der det pågældende regnskabsår er modtaget støtte fra kommuner, sendes til den pågældende kommune til orientering og evt. godkendelse.

 


 

 • 8 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og/eller kassereren. Foreningen kan ikke optage lån.

 

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, foreningen måtte indgå.

 

 

 • 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

 

Stk. 2. Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor generalforsamlingen skal afholdes.

 

Stk. 3. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

 

 • 10 FORENINGENS OPLØSNING

Stk. 1 Foreningens opløsning kræver  2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

 

Stk. 2. Foreningen kan opløses, hvis forslag om opløsning, efter at være forkastet på en generalforsamling i henhold til ovenstående, vedtages med mindst halvdelen af de fremmødte medlemmers tilslutning på en ny generalforsamling, der er specielt indkaldt med henblik på beslutning om opløsning af foreningen.

 

Stk. 3. Bestyrelsen bemyndiges dog til at opløse foreningen uden generalforsamling, når den i formålet nævnte anlægslov er fuldt statsfinansieret, samt når  den samlede motorvejsstrækning, der dækker tredje (3.) etape er færdiggjort til almindelig og offentlig anvendelse.

 

Stk. 4. Ved foreningens opløsning træffer bestyrelsen  beslutning om  brug af eventuelle ikke forbrugte midler, således at  eventuelle overskydende midler fra offentlige tilskud søges returneret. Øvrige overskydende midler søges anvendt til almennyttige formål.

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16/8 2017

Bestyrelsens underskrifter:

 

Bestyrelsesmedlem: ___________________________    Bestyrelsesmedlem: ___________________________

Bestyrelsesmedlem: ___________________________    Bestyrelsesmedlem: ___________________________

Bestyrelsesmedlem: ___________________________    Bestyrelsesmedlem: ___________________________

Bestyrelsesmedlem: ___________________________    Bestyrelsesmedlem: ___________________________

Bestyrelsesmedlem: ___________________________

 

[1] Forskellen i stavemåde med ejefalds-s i foreningens navn skyldes alene foreningens ønske om at foreningens navn skal signalere medejerskab samt at denne staveform vurderes bedre egnet til kommunikation.